Semalt hünärmeni: Karýerada üstünlik gazanmak üçin şahsy SEO-nyň ähmiýeti

SEO diňe bir korporatiw guramalar üçin däl, eýsem şahsyýetler üçinem işleýär. Däp bolşy ýaly, gözleg motory optimizasiýasy web sahypasynyň derejesini düzmäge gönükdirilendir we degişli şertlere esaslanyp gözleg motorynyň netijelerinde peýda bolar. Şahsy SEO hem adamyň adyna meňzeýär. Häzirki wagtda sanly ykdysadyýetde şahsy onlaýn görnükliligi döretmäge we hünär we sosial onlaýn platformalarda oňaýly jemgyýetçilik keşbini saklamaga zerurlyk artýar.

Google ölçeglerine görä, gözleg motory diňe 2016-njy ýylda takmynan 2 trillion gözleg geçirdi. Şahsy gözleglere näçe göterim gidendigini hasaplap bilmesek-de, gözleg motorynyň netijelerinde siz hakda oňyn mazmunyň bolmalydygy giňden kabul edilýär. Bu amatly mazmun, LinkedIn ýaly professional saýtlary, şeýle hem Facebook we Twitter ýaly sosial media saýtlaryny görkezmelidir.

Semalt Digital Services” -iň öňdebaryjy hünärmeni Iwan Konowalow üstünlikli şahsy SEO-nyň käbir syrlaryny açýar.

Açar sözler

Açar sözler SEO üçin esas bolup hyzmat edýär. Şahsy SEO-da adyňyz esasy açar sözlerdir. Ol ýerdäki işe alýanlar potensial işgärler barada fon gözlegleri geçirmekde Google gözleglerine bil baglaýarlar.

Şonuň üçin onlaýn görnüşde şahsy görünmek isleýän bolsaňyz, ilki bilen onlaýn ulanmak isleýän resmi ýa-da üýtgeşik adyňyz bilen doly onlaýn şahsyýet döretmeli. Bu at açar sözüňize öwrülýär we ähli onlaýn platformalarda yzygiderli ulanylmaly we hemişe goralmaly. Şeýle yzygiderlilik gözlegçilere mümkin bolan gözleg netijeleriniň hemmesini anyklamaga mümkinçilik berýär, esasanam şuňa meňzeş gözleg netijelerine garşy. Şeýle hem, adama beýlekiler bilen onlaýn aragatnaşyk saklamagy we olar bilen aragatnaşyk gurmagy aňsatlaşdyrýan ynam döredýär.

Mysal üçin, käbir dalaşgärler LinkedIn, Twitter, Facebook we Google ýaly web sahypalaryndaky onlaýn salgylaryna hüjüm edip, işe alyjynyň arkaýyn gözleg işini ýönekeýleşdirýärler. Bu, hasaplarynyň aňsat kesgitlenilmegini we elýeterliligini üpjün edýär. Işe kabul edýän firma fon gözleglerine köp wagt sarp etmeli däl, onlaýn şahsyýetiňize girmek has aňsat. Netijede, olar hakda käbir mazmun tapmaly, boş netijeler negatiw çaklamalara sebäp bolýar.

Öz onlaýn abraýyna gözegçilik etmek

Onlineylyň dowamynda onlaýn abraýyňyzy yzygiderli gözegçilikde saklaň. Şeýlelik bilen, adamlaryň siz hakda aýdýanlaryny ýa-da haýsy iş bilen baglanyşyklydygyny yzarlap bilersiňiz. Bu sizi gözegçilikde saklamak üçin döredilen gorag mehanizmidir. Internetde siz hakda islenmeýän mazmun tapsaňyz, professional we jemgyýetçilik ambisiýalaryňyzy we üstünlikleriňizi görkezýän şahsy SEO mazmunyny düzmek üçin çäreleri görüp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, şahsyýetiňizi yzygiderli gözlemek üçin potensial gözlegçilerden hemişe öňde durýarsyňyz.

Netije

Şahsy SEO 21-nji asyr hünärmeni üçin zerur şert. Munuň syry, açar sözüň yzygiderli ulanylmagy we özüňiz hakda ýokary hilli mazmun öndürmek bilen onlaýn abraýyňyza gözegçilik etmekden ybarat. Siz hakda ähli potensial gözleglerden öňde duruň.